Le Büro Hukuk ve Mali Danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARI

İcra İflas Hukuku

Le Büro olarak başlıca prensibimiz, müvekkillerimizin alacaklarını en hızlı, etkili ve en az masraf ile edinmeleridir.
Büromuz, yerli ve yabancı şirketler ile gerçek kişilerin alacaklarının tahsili hususunda danışmanlık ve dava hizmeti vermekte, gerçekleştirilmesi ve neticelendirilmesini …

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler yönünden ticari yaşamı düzenleyen, ticari ilişkilerin kurulması, sözleşmelerin kuruluşu, sürdürülmesi, sona ermesine ilişkin kuralları belirleyen, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eden geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku

Uluslararası ticari sözleşme, birden çok hukuk sistemi ile bağlantılı olarak hazırlanan, ticari işlemlere konu olan sözleşmedir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler hukuku konusunda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek için …

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi konularına dair normları ihtiva eder.
Le Büro tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri …

Yabancı Yatırımlar Hukuku

Le Büro, yabancı gerçek veya tüzel kişi müvekkillerine Türkiye’de gerçekleştirmek istenilen yatırım alanlarına ilişkin hukuki ve mali danışmanlık hizmeti vermektedir.
Bu kapsamda, yapılacak yatırımlara ilişkin ön fizibilite çalışmaları, risk ve kazanç dengesinin analizi, vergisel avantaj ve yükümlülükler, yatırımlara ilişkin izin, teşvik ve yatırım destekleri …

Banka ve Finans Hukuku

Ekonomik yaşamın temel unsurlarından olan bankacılık ve finans sektörü kanunlar ile kamusal boyutuyla düzenlenerek hem genel hükümler hem de özel hükümlerle uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulmaktadır.

Ticari Ceza Hukuku

Ekonomik ve ticari hayatın içinde karşılaşılan bazı eylem ve davranışlar dağınık olarak farklı kanunlarda yer alan hükümler uyarınca suç olarak nitelendirilmekte ve cezai yaptırımlara tabi tutulmaktadır.

Deniz Hukuku

Deniz Hukuku, denizcilikle ilgili faaliyetler esnasında yaşanan uyuşmazlıkları incelemektedir. Uluslararası ticaret veya kıyı ticareti, gemi kazaları, taşımacılık sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri ve deniz sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgilenen bir hukuk dalıdır.

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku, aile içi ilişkileri dikkate alarak aile bireylerinin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ekibimiz, gerekli hassasiyeti göstererek müvekkillerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye özen göstermektedir. Bu doğrultuda evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri …

Vergi Hukuku

Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak amacıyla, gerçek veya tüzel kişilerden iktisadi güçlerine göre karşılıksız ve zorunlu olarak almış olduğu değerlerdir. Yapılan her ticari işlemin karşılığında bir vergi işlemi söz konusu olacaktır.

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

İnşaat ve gayrimenkul hukuku, çok kapsamlı ve önemli bir alan olup, hukuki ve ticari anlamda deneyim ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Konut, daire, ev, arsa, arazi vb. taşınmazlara ilişkin hakları belirleyen, yol, köprü, alışveriş merkezi, liman, hastane vb. gibi alanların inşa edilmesi süreçlerini düzenleyen hukuki bir alandır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzde ticaretin yaygınlaşması ile ürünlerin ve hizmetlerin çeşitliliği artmakta ve bu artışa paralel olarak emeğin ve özgünlüğün korunma ihtiyacı da önem kazanmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku patent, marka, faydalı model, telif hakları, tasarım olmak üzere fıkri ve sınai hakların korunması, tescili, kullanılması …

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında, müvekkillerimize ait yatırım ve projelerinde danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yatırım ve projelerinin hukuki risklerinin analiz edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin yürütülmesi, sözleşmelerin müzakere edilmesi, çevresel etki değerlendirmesi aşamasında karşılaşılabilecek ihtilaflı hususlarda hukuki hizmet vermekteyiz.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukukun temel alanı olup, taraflar arasındaki borç ve alacak ilişkilerini ele almaktadır. Bu kapsamda, haksız fiil, borç ilişkisinin özel durumları, her türlü alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, kefalet ve garanti sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, finansal kiralama, faktöring ve finansman sözleşmeleri …

Ceza Hukuku

Büromuz, ceza hukuku ihtilaflarının çözümü kapsamında danışmanlık; mağdur ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.Türk Ceza Kanunu ve diğer özel ceza kanunlarında yer alan suç tiplerine ilişkin dava takibi hizmeti ile birlikte; soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek gözaltı, tutuklama, …


Ayazağa Mahallesi, Cendere Yolu
Caddesi, Vadi İstanbul 2-A
Ofis Blok, Kat:2 No:12
Sarıyer / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 274 32 32
Fax: +90 (212) 274 32 31


Levent Caddesi,
Güvercin Sokak No:26
1.Levent / İstanbul / Türkiye
 

Tel: +90 (212) 282 88 80
Fax: +90 (212) 279 99 62

Copyright © 2024 LeBuro. All Rights Reserved.